KVT Privacy

ANKET KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

KVT PAZAR ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“KVT” veya “Şirket”), 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”), ESOMAR ilkeleri ve pazar araştırma sektörünün mesleki kurallarına tamamen uyarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Şirket olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımıza katılanların ve süreç içinde yer alan tüm tarafların gizlilik ve Kişisel Verilerinin korunması bizim için son derece hassas bir konu olup Kişisel Verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, Şirket olarak her türlü kişisel verinin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

1. KONU

İşbu Aydınlatma Metninin konusu, tanımı Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan genel anketlere katılımcı olan Veri Sahibinin, Şirket ile paylaştığı Kişisel Verilerine ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

2. TOPLANABİLİR VERİLER

Toplanabilir verileriniz, aşağıda sayılan, açık rıza veya diğer haller kapsamındaki Kişisel Verileriniz veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkindir:

Adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, T.C. kimlik bilgileriniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgiler dâhil olmak üzere Kişisel Verileriniz;
Irk veya etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz, dini veya felsefi inançlarınız, sendika üyeliğiniz, sağlığınız veya cinsel yaşamınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVT tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVT’nin birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

KVT ‘nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, Şirket çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, Şirket’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda KVT ‘nin sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.

KVT’nin Kişisel Veri işleme amacı ve dayanağı KVT Şirketi‘nin kayıtlı bulundukları sicillerde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Bu kapsamda KVT‘nin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, araştırma katılımcılarının Kişisel Verileri toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

Pazar araştırması ve sosyal araştırma gerçekleştirmek; bu kapsamda, sizin anket araştırmasına katılmanız;
Kişisel Veri kayıtlarımızın doğrulama ve güncellenmesi;
İstediğiniz hizmetleri sağlamaması da dahil olmak üzere, bize gönderdiğiniz sorulara ve taleplerinize yanıt verilmesi;
Çıkan anket sonuçları ile müşterilerimizin çeşitli ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin farkındalıklarını, kullanımlarını veya memnuniyetini anlamasını sağlamak; tutum ve kamuoyunu ölçmek için anketler ve odak grupları oluşturmak, yeni ürünleri tasarlamak veya test etmek ya da iletişim etkinliğini test etmek;
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

KVT, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirket, araştırma katılımcıların Kişisel Verilerini üçüncü şahıslara aşağıdaki şekillerde aktarabilmektedir:

KVT ve bağlı şirketleri (yurtdışında bulunanlar dahil) ile paylaşılması;
Şirket ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
Şirket için veya sunduğu hizmetler ile bağlantılı olarak tedarikçileri ve danışmanları ile paylaşılması ve belirtilenler tarafından işlenmesine. Örneğin, anket sitelerini barındıracak, veri toplamak veya işleme hizmetleri;
Şirket’in sizden ayrıca alınacak onay ile müşterileri ile paylaşması için;
Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da bir resmi kurumun emrine cevaben;
Sınırlı kalmamak kaydıyla veri ekleme hizmetleri, veri doğrulama hizmetleri, veri tabanı eşleme hizmetleri, kodlama hizmetleri, veri segmentasyonu hizmetleri ve ödül, teşvik ve çekilişle ilgili hizmetler dahil olmak üzere KVT şirketinin hizmet sağlayan yetkili temsilcileri ve/veya tedarikçileri ile paylaşılması;
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
Sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili kişiyi tanımlayıcı bilgileri alan veya elde eden tarafın, kişisel tanımlayıcı bilgileri işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak kullanmayı ve işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi şartıyla, sınırlı kalmamak kaydıyla Şirket’in ticari varlıklarından herhangi birinin veya tamamının birleşmesi veya satın alınması dahil olmak üzere bir mülkiyet veya kontrol değişikliğiyle bağlantılı olarak;
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

KVT, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. KVT, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Katılımcının talebi üzerine silecek veya yok edecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebiniz niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda Veri sahibi olarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak ulaşacağınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu linkin altında bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirket adına, XXX adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak info@kvtsolutions.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca KVT’ye daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini yerine getirir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

7. KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni, KVT tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

8. SORULAR VE ŞİKAYETLER

İşbu Aydınlatma Metnine, uygulama veya araştırmaya katılım ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda bizimle info@kvtsolutions.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.